Podnos i��liyi v�� ya masa ��st�� sozune aid netice yoxdur